การเติม ing ที่คำกริิยา ใน Present Progressive (Continuous) Tense
   เติม ing ท้ายกริยาช่องที่ 1 ได้ทันทีสำหรับกริยาทั่วไป เช่น  
  work    --- working  
  read    --- reading  
  watch    --- watching  
  sing    --- singing  
  แต่กริยาบางพวกมีการเปลี่ยนแปลงรูปก่อนเติม ing พอจะสรุปเป็นกฏได้ดังนี้
 1. คำพยางค์เดียว มีสระ (vowel) ตัวเดียว ลงท้ายด้วยพยัญชนะ (consonat) ตัวเดียว ต้องเพิ่มพยัญชนะตัวท้ายเข้า
อีก 1 ตัว เเล้วจึงเติม ing เช่น
  run    --- running วิ่ง
  stop   --- stopping หยุด
  put   --- putting วาง
  shut  --- shutting ปิด
  stir --- stirring คน,ผสมได้ทั่ว
  beg --- begging ขอ,ขอร้อง
 2. คำสองพยางค์ ซึ่งลงเสียงหนัก (stress) ที่พยางค์ท้าย มีสระพยางค์ท้ายเพียงตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะ
ตัวเดียว ต้องเพิ่มพยัญชนะตัวท้ายนั้นเข้าอีก 1 ตัว เเล้วจึงเติม ing เช่น
  begin   --- beginning เริ่มต้น
  forget   --- forgetting ลืม
  occur   --- occurring เิกิดขึ้น
    แต่ถ้าลงเสียงหนักพยางค์แรก ไม่ต้องเพิ่มพยัญชนะตัวท้ายอีก เช่น
  cover --- covering ปกคลุม
  edit  --- editing จัดการ
ยกเว้น คำต่อไปนี้ลงเสียงหนักที่พยางค์แรก แต่ยังคงเพิ่มพยัญชนะท้ายตัวหนึ่งก่อนเติม ing คือ
  worship --- worshipping บูชา,นับถือ
  ้้handicap --- handicapping ต่อแต้มให้,เป็นอุปสรรค
  kidnap --- kidnapping ลักพาตัว
คำพิเศษ
       
  picnic --- picnicking ไปเที่ยวปิคนิค
  panic --- panicking ตื่นกลัว
  mimic --- mimicking ล้อเล่น
 3. คำลงท้ายด้วย l (แอล) มีสระตัวเดียว ต้องเพิ่ม l เข้าอีกตัวหนึ่งเเล้วจึงเติม ing เช่น
  travel --- travelling เดินทาง
  control --- controlling ควบคุม
  fulfil --- fulfilling ทำให้สำเร็จ
ยกเว้น
       
  parallel   paralleling ทำให้ขนานกัน
 4. คำลงท้ายด้วย e เเละไม่ออกเสียง e  ให้ตัด e ออกเเล้วจึงเติม ing เช่น
  hope --- hoping หวัง
  take --- taking หาไป,เอาไป
  move --- moving เคลื่อนไหว
  lose --- losing ท้าทาย
  make --- making ทำ
  have --- having มี
  come --- coming มา
  pursue --- pursuing ติดตาม
 5. คำลงท้าย ie เปลี่ยน ie นั้นเป็น y ก่อน แล้วจึงเติม ing เช่น
  die --- dying ตาย
  tie --- tyng ผูก,มัด
  lie --- lying นอนลง
ยกเวัน
  ---    
  dye   dyeing ย้อมสี
  ski   skiing เล่นสกี
         
Homework (บันทึกการบ้าน)
ตารางธาตุ
ลักษณะนามภาษาไทย
Regular and Irregular Verbs
 
Link
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
เว็บไซต์ สสวท.
เว็บไซต์ เเข่งขันของ สพฐ.
 
Science in English
My World of Science pratom 6
My World of Science pratom 6-  เเปลไทยบทที่ 3 - 7
-  parts of bacteria
-  Parts of Microscope
Science pratom 5 (pdf) 
 
The Sun,Earth and Moon 
Cells-building blocks of life 
เเบบทดสอบ Unit 1
 
Gumchaihope's Channel