56 แบเรียม (Barium)
Ba
มวลอะตอม -137.327 จุดหลอมเหลว-  725
  จุดเดือด-          1897
   
-ใช้ในX-Ray ระบบทางเดิน โลหะอ่อนสีขาวเงิน
  อาหาร ทำปฏิกิริยากับน้ำ
- ใช้ทำพลุ เก็บไว้ในน้ำมัน
- ผสมกับNi ทำหัวเทียน ไอเป็นพิษอย่างแรง