10 นีออน (Neon)
Ne
มวลอะตอม - 20.1797 จุดหลอมเหลว-    -248.67
  จุดเดือด-            -246.04
   
- หลอดเรืองแสง - ก๊าซเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
- หลอดนำก๊าซ